Souhlas s poskytnutím osobních údajů k administraci soutěže a další komunikaci o soutěži

„Podáním přihlášky přihlášení dobrovolně uděluji souhlas Lumírovi Ilíkovi,
IČ: 02609207, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala osobní údaje uvedené v Přihlášce (včetně všech jejich příloh), a to zejména pro účely zpracování a evidence přihlášky, hodnocení přihlášky, pro oznámení výsledků účastníkům a pro reklamní a marketingové účely organizátora soutěže a sponzora soutěže.

Souhlas uděluji na dobu pěti let od poskytnutí tohoto souhlasu, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.“

Účastník má právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím e-mailu na info@careermarket.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je účastníkem udělený souhlas.

Fotografie a videa účastníka pořízené během konání akce, budou použity k marketingovým účelům pořadatele a sponzorů akce.

Dále má účastník právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

Také může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Lumírem Ilíkem, IČ: 02609207..