Podmínky pobytu a rybolovu na Rybníku Ostrata

OBECNÁ PRAVIDLA

I.

Každý návštěvník areálu Rybníku Ostrata je povinen se seznámit s těmito pravidly.

II.

Rybolov je povolen jen po zakoupení povolenky.

Držitel povolenky Rybníku Ostrata nemusí být současně držitelem státního rybářského lístku.

Všechny druhy povolenek jsou nepřenosné na jinou osobu.

Dobu platnosti musí lovící čerpat v kuse. Délka platnosti povolenky se začíná odpočítávat s prvním nahozením lovného prutu, nejpozději však 1 hodinu
po obsazení lovného místa. Po ukončení platnosti je nutné lovné místo
do 1 hodiny opustit. Výjimkou je pouze 12hodinová povolenka, jejíž platnost
je stanovena od 07:00 do 19:00.

Po skončení rybolovu je nutno vyplněnou povolenku odevzdat správci,
nebo ji vhodit do k tomu určené schránky.

III.

Rybářská stráž se musí při kontrole rybáře prokázat dokladem.

PRAVIDLA POBYTU U VODY

I.

Bivakování na břehu jezera je rybářům s platnou povolenkou dovoleno.

Na parkovacích plochách, které jsou označeny jako sloužící pouze pro vyložení výbavy, je zakázáno parkovat déle než 30 minut.

Všichni rybáři a návštěvníci areálu Rybníku Ostrata jsou povinni po celou dobu svého pobytu udržovat na místě pořádek a využívat odpadkových košů i toalet k účelům pro ně určeným.

Všichni rybáři a návštěvníci areálu Rybníku Ostrata si zodpovídají za své osobní věci a jsou povinni si je zabezpečit proti odcizení.

II.

Přítomnost psa je povolena. Pes nesmí za žádných okolností omezovat jakéhokoli rybáře.

PRAVIDLA RYBOLOVU

I.

Lov je povolen pouze metodou chyť a pusť.

Lov dravých ryb jakýmkoliv způsobem je zakázán. Výjimka může být udělena pouze správcem Rybníku Ostrata.

Obsluhovat pruty smí jen držitel platné povolenky.

Při lovu musí být rybář u nahozených prutů přítomen tak, aby s nimi mohl kdykoliv manipulovat. Pokud má rybář potřebu opustit lovné místo na méně než 20 minut, může mu nahozené pruty pohlídat druhý rybář z téhož lovného místa. V takovém případě musí mít u prutů přítomný rybář u sebe obě dvě povolenky.

Každý lovící je na vyžádání rybářské stráže povinen předložit povolenku
a umožnit kontrolu montáže.

II.

Každý rybář s platnou povolenkou smí lovit pouze na dva pruty současně.

Na každém prutu smí být navázaná pouze jedna montáž zahrnující jeden jednoháček s mikroprotihrotem (tyto háčky jsou na místě k zakoupení).

Montáž typu Zig Rig je povolena.

Veškeré montáže musí být únikové, to znamená takové, aby v případě přetržení vlasce došlo k odpadnutí zátěže.

Průměr vlasce každého musí mít alespoň 0,30 mm. Výjimkou jsou pouze pruty feederové.

III.

Povoleným krmením jsou pouze boilies, pelety, vařený partikl a method-mix. Krmení nevařeným partiklem, luštěninami, boby, mléčnými výrobky či krví
je přísně zakázáno!

Lov na živé nástrahy je zakázán.

IV.

Používání a umisťování jakéhokoliv typu bójek je zakázáno.

Nahazování prutů je povoleno pouze ze břehu vlastního lovného místa,
a to směrem k lesu.

Zavážení jakýmkoliv způsobem (člunem, RC lodí atp.) je zakázáno. Výjimku může udělit pouze správce Rybníku Ostrata.

Zdolávání ryby je povoleno pouze ze břehu vlastního lovného místa.

V případě zamotání ryby do vázky je nutno neprodleně kontaktovat správce Rybníku Ostrata.

V.

Povinnou výbavou každého rybáře je podložka pod rybu typu vana, podběrák o minimální velikosti 80 cm, pean (či jiný vyprošťovač háčků) a desinfekce pro ryby. Doporučeno je mít také vlastní brodící kalhoty.

Při zacházení s jakýmkoliv úlovkem je vyžadována maximální opatrnost. Ryba musí být odháčkována na mokré podložce, průběžně být polévána vodou a její případná zranění má rybář povinnost ošetřit desinfekcí k tomu určenou. Pokládání ryb přímo na zem je přísně zakázáno.

Focení zdolané ryby je možno provádět pouze nad podložkou v pokleku,
nebo ve vodě, a to bezprostředně po jejím ulovení. Maximální doba focení nesmí přesáhnout 5 minut. S kapry nad 15 kilogramů se musí fotit pouze ve vodě. Vlastní brodící kalhoty jsou doporučenou výbavou.

Zacházení s rybou při jejím vracení vodě musí probíhat co nejšetrněji.

VI.

Zákaz sakování ryb na rybníku! Výjimkou jsou závody, kdy je povolen pouze plovoucí sak.

Při porušení pravidel bude rybář okamžitě vykázán z rybníku a to bez nároku na vrácení peněz za povolenku.