Pravidla rybářských závodů na Rybníku Ostrata

REGISTRACE

I.

Soutěžící tým mohou tvořit dvě až tři lovící osoby. 

Přihlášku do každého závodu lze podat pouze online na oficiálních webových stránkách Rybníku Ostrata (www.rybnikostrata.cz). O schválení, nebo zamítnutí registrace bude zájemce o účast na závodech informován prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou adresu. V případě schválení registrace bude zájemce současně vyzván k provedení platby nevratné zálohy, tu je nutné uhradit do 14 dnů od podání přihlášky. Registrace je považována za dokončenou až po připsání požadované nevratné zálohy na účet pořadatele. Doplatek startovného musí být uhrazen nejpozději 30 dnů před startem závodu. V případě neuhrazení celého startovné do 30 dnů před závodem je přihlášení zrušeno bez nároku na vrácení zálohy.

Za žádných okolností není možné prodat startovní místo komukoli, kdo není řádně přihlášený mezi náhradníky a není na řadě. Registrace týmu není žádným způsobem přenosná.

Alespoň jeden člen soutěžícího týmu se musí na místo konání závodů dostavit dostatečně včas, aby byl přítomen losování o přiřazení sektoru. V případě nesplnění této podmínky provede losování jako poslední v pořadí za absentující soutěžící tým pořadatel závodu za přítomnosti a svědectví ostatních soutěžících.

PRAVIDLA RYBOLOVU

I.

Soutěžící tým může lovit maximálně na čtyři pruty současně.

Nahazování prutů je povoleno pouze ze břehu vlastního lovného místa. Zavážení jakýmkoliv způsobem či brodění pro nahazování je zakázáno.

V případě nahozených prutů nesmí lovné místo za žádných okolností zůstat bez přítomnosti alespoň jednoho člena soutěžícího týmu. Alespoň jeden člen soutěžícího týmu musí být u nahozených prutů fyzicky přítomen.

Povolen je pouze lov takzvaně na položenou a Zig Rig.

Použití nahazovacího sonaru je povoleno pouze v čase jednu hodinu před zahájením závodu. Využití jiných typů sonarů je zakázáno. 

II. 

Povolenými nástrahami jsou veškeré kromě živých. Povolenými návnadami jsou vařený partikl, sypké krmení, boilies a pelety. 

Započít se zakrmováním lovného místa je možné nejdříve po ukončení losování, tedy po přiřazení sektoru každému ze soutěžících týmu.

Zakrmování povoleno pouze prakem, cobrou anebo lopatkou.

III. 

Každý soutěžící tým musí mít a používat podložku typu vana. Ploché podložky nejsou povoleny. Povinnou součástí výbavy je i podběrák o minimální velikosti
80 cm, alespoň 3 plovoucí saky, desinfekce pro ryby. Bez této výbavy nebude týmu povolen start v soutěži.

Sakování ryb je povoleno pouze za účelem jejich vážení a dokumentace. Soutěžící tým je pro tyto případy povinen zajistit si alespoň 3 vlastní plovoucí saky.

Povoleno je pouze používání háčků s mikroprotihrotem. Veškerý úlovek včetně nebodovaných ryb je nutno odháčkovat na polité podložce a šetrně jej vrátit do vody. Pokládání ryb přímo na zem je přísně zakázáno.

Na každém prutu smí být navázaná pouze jedna montáž zahrnující jeden jednoháček. Montáž typu Zig Rig je povolena.

Stojan na pruty je doporučenou výbavou. Některá lovná místa neumožňují umístění vidliček.

Používání a umisťování jakéhokoliv typu bójek je zakázáno. 

IV. 

Bivakování v areálu Rybník Ostrata je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.

Každý soutěžící tým smí lovit pouze ve svém sektoru. Vstupovat do lovních míst konkurenčních týmů je povoleno pouze po předchozím souhlasu týmu, jemuž místo náleží. Jakkoli jinak zasahovat do sektorů sousedních týmů je přísně zakázáno.

Vstup do vody je povolen pouze za účelem podebrání úlovku a jeho navrácení zpět do vody.

V. 

Členové soutěžícího týmu jsou zodpovědni za neprodlené ohlášení svého úlovku rozhodčímu,  a to i v nočních hodinách, pokud ryba váží více než 15 kg.

Každý den soutěže provedou rozhodčí náhodný výběr alespoň jednoho týmu, který následně podstoupí kontrolu montáží.

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO KLÁNÍ

I.

Pořadí soutěžících týmu, které budou losovat o přiřazení sektoru rozhodne předešlé losování, v němž budou týmy losovat v pořadí určeném na základě času platně dokončené registrace k závodu.

II.

Jakékoli opakované hrubé porušení Pravidel rybářských závodů na Rybníku Ostrata či Pravidel rybolovu na Rybníku Ostrata povede k okamžitému vyloučení soutěžícího týmu ze závodu bez nároku na náhradu. 

Podmínkou pro nahlášení porušení pravidel rozhodčímu je složení kauce ve výši
1 000 Kč. Kauce je vratná pouze v případě, že se hlášený prohřešek potvrdí být pravdou.

III.

Započitatelným úlovkem jsou pouze kapři a amuři s minimální váhou 4 kg.

Do bodování se započítává pouze pět ryb nejvyšší hmotnosti. Celkovým vítězem se stane soutěžící tým s nejvyšším číslem součtu vah těchto ryb.

V případě zamotání ryby do vázky je povinností každého týmu nahlásit danou skutečnost rozhodčímu a rybu jet vyprostit pomocí zdolávaní ze člunu. Takto získaný úlovek však nebude bodován.

Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek zdolán a vytažen z vody nejpozději do 30minut od oficiálního ukončení soutěže. Pokud se tak v tomto časovém limitu nestane, není možné úlovek započítat.

IV.

Pro každý závod individuálně bude pořadatelem založena soukromá chatovací skupina na Messengeru, do které budou jednotliví členové soutěžících týmů pozváni.

Po ulovení kapra či amura nad 10 kg je nutné tuto skutečnost ihned nahlásit prostřednictvím k tomu určené chatovací skupiny na Messengeru, nebo na čísle +420 775 730 910. Jakmile proběhne řádné zvážení a dokumentace úlovku, musí být ryba neprodleně puštěna zpět do vody.

Úlovek musí být vážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které budou mít k dispozici rozhodčí.

Veškeré započitatelné úlovky budou zapisovány do dvou registračních listin úlovků. Jedna bude svěřena pouze do rukou rozhodčích a druhá, duplicitní bude ponechána soutěžícímu týmu. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré dotazy a nejasnosti v pravidlech konzultujte s rozhodčími před začátkem soutěže. Vše, co není v pravidlech povoleno je zakázáno.

Zranit, usmrtit, přepravovat, prodávat či jinak nevhodně zacházet s jakýmkoliv úlovkem je přísně zakázáno.

Veškeré počínání v rámci závodů konají členové soutěžících týmů na své vlastní nebezpečí, pořadatel za ně nenese žádnou odpovědnost.